Advokátní kancelář v historickém centru Prahy poskytuje právní služby širokému spektru klientů: fyzickým osobám, obchodním korporacím, úřadům veřejné správy či církevním právnickým osobám. Historicky se v roce 2016 vyvinula ze známé kanceláře Uhlíř, Homola & společníci, v níž dlouhodobě působil i Mgr. František Steidl.

Mgr. 

František
 Steidl


advokát

Týnská 12

Praha 1

Naše kancelář se věnuje celému spektru advokátní agendy se zaměřením zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Zabýváme se rovněž právem správním, pracovním a rodinným. Poskytujeme služby v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), administrace veřejných zakázek, autorského a mediálního práva, řízení před katastrem nemovitostí či zakládání obchodních společností. Poskytujeme rovněž poradenství ve speciálních oborech práva, jako je právo atomové apod.

Mgr. 

František
 Steidl


advokát

Týnská 12

Praha 1

Advokátní kancelář v historickém centru Prahy poskytuje právní služby širokému spektru klientů: fyzickým osobám, obchodním korporacím, úřadům veřejné správy či církevním právnickým osobám. Historicky se v roce 2016 vyvinula ze známé kanceláře Uhlíř, Homola & společníci, v níž dlouhodobě působil i Mgr. František Steidl.
Naše kancelář se věnuje celému spektru advokátní agendy se zaměřením zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Zabýváme se rovněž právem správním, pracovním a rodinným. Poskytujeme služby v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), administrace veřejných zakázek, autorského a mediálního práva, řízení před katastrem nemovitostí či zakládání obchodních společností. Poskytujeme rovněž poradenství ve speciálních oborech práva, jako je právo atomové apod.

náš týmkontakty


Mgr. František Steidl, advokát

V roce 1996 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1996 do r. 2016 byl nejprve koncipientem, později advokátem a společníkem advokátní kanceláře Uhlíř, Homola & společníci, jejíž agendu jeho kancelář částečně převzala. Zabývá se především obchodním a občanským právem, zejména korporátním právem, průmyslovými právy, problematikou nájemních vztahů a závazků obecně. V trestní obhajobě se specializuje na ekonomickou kriminalitu.

JUDr. Petr Suchomel, spolupracující advokát

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze dokončil v roce 2010. Od roku 2006 působil deset let v médiích. Specializuje se zejména na závazkové právo, trestní obhajobu, ústavní právo - základních práva a svobody, pracovní právo a právo obcí a krajů. Advokacii vykonává samostatně pod ev. č. ČAK: 19943, s Mgr. Františkem Steidlem trvale spolupracuje. 

Internetové stránky Petra Suchomela

Jana Procházková, manažerka kanceláře

Přes dvacet let působí v advokátních kancelářích, nejprve v kanceláři JUDr. Martina Šebka, později v AK Uhlíř, Homola & společníci, od roku 2016 v AK Steidl. Mimo jiné zajišťuje vnitřní chod kanceláře a komunikaci s klienty.

Mgr. František Steidl, advokátMgr. Petr Suchomel, advokátní koncipientJana Procházková, manažerka kanceláře

Poštovní adresa

Týnská 633/12
110 00 Praha 1

E-mail
info@lawoffice.cz

Datová schránka
sdggbq5

Telefon
+420 224 224 282

IČO
662 45 109

Evidenční číslo ČAK
Mgr. František Steidl: 02100


náš tým


Mgr. František Steidl, advokát

Mgr. František Steidl, advokát

V roce 1996 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1996 do r. 2016 byl nejprve koncipientem, později advokátem a společníkem advokátní kanceláře Uhlíř, Homola & společníci, jejíž agendu jeho kancelář částečně převzala. Zabývá se především obchodním a občanským právem, zejména korporátním právem, průmyslovými právy, problematikou nájemních vztahů a závazků obecně. V trestní obhajobě se specializuje na ekonomickou kriminalitu.
Mgr. Petr Suchomel, advokátní koncipient

Mgr. Petr Suchomel, spolupracující advokát

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze dokončil v roce 2010. Od roku 2006 působil deset let v médiích. Kromě občanského práva se specializuje na trestní obhajobu, administraci veřejných zakázek, ochranu osobních údajů (GDPR), právo pracovní, autorské a mediální. Advokacii vykonává samostatně pod ev. č. ČAK: 19943, s Mgr. Františkem Steidlem trvale spolupracuje. 

Internetové stránky Petra Suchomela

Image

Jana Procházková, manažerka kanceláře

Přes dvacet let působí v advokátních kancelářích, nejprve v kanceláři JUDr. Martina Šebka, později v AK Uhlíř, Homola & společníci, od roku 2016 v AK Steidl. Mimo jiné zajišťuje vnitřní chod kanceláře a komunikaci s klienty.

kontakty


Poštovní adresa

Týnská 633/12,
110 00 Praha 1

E-mail
info@lawoffice.cz

Datová schránka
sdggbq5

Telefon
+420 224 224 282

IČO
662 45 109

Evidenční číslo ČAK
Mgr. František Steidl: 02100


kancelář v médiíchobčanské právo


V nejširším odvětví práva poskytujeme individuální služby podle potřeb klientů. Připravujeme smlouvy všech typů, řešíme za naše klienty sousedské rozepře, spory o nájem nemovitosti i komplikované mnohostranné závazkové vztahy. Součástí našeho portfolia je i právo rodinné a manželské včetně jeho majetkových aspektů a vyrovnání mezi stranami. Klientům poskytujeme komplexní poradenství a zastupujeme je v právních sporech. Nabízíme úschovu finančních prostředků.

obchodní právo


Zakládáme obchodní korporace a další právnické osoby, pomáháme s jejich fúzemi a přeměnami, s likvidací, insolvencí i oddlužením. Pomáháme svolat a řídíme valné hromady, zastupujeme klienty při získávání živnostenského oprávnění či zápisech do veřejného rejstříku. Sestavujeme stanovy, zakladatelské listiny a další dokumenty obchodních společností, družstev či spolků. Poskytujeme kompletní poradenství při řízení korporace, včetně poradenství v oblasti průmyslových práv, zastupujeme klienty v řízení před příslušnými úřady státní správy.

pracovní právo


Zaměstnancům i zaměstnavatelům poskytujeme komplexní poradenství, pomáháme jim při uzavírání, změnách i rozvazování pracovněprávních závazků. Řešíme jejich vzájemné spory. Klienti se na nás obracejí, dostanou-li neoprávněně výpověď z pracovního poměru, upírá-li jim zaměstnavatel zákonné odstupné či naopak v případech, kdy zaměstnanec porušuje své pracovní povinnosti a zneužívá své pracovněprávní ochrany.

trestní právo


Zajišťujeme obhajobu a další služby klientům na poli trestního práva od zahájení trestního řízení až po vykonávací řízení. Obhajujeme obviněné a obžalované ze všech trestných činů včetně ekonomické a násilné trestné činnosti. Poskytujeme poradenství obviněným, poškozeným i svědkům. Přijímáme rovněž ustanovení ex offo.

správní právo


Pomáháme klientům při jednání s úřady veřejné správy od prvního kontaktu až po opravné prostředky a soudní ochranu. Zastupujeme je v řízení před katastrem nemovitostí, poskytujeme rovněž poradenství v oblasti daňového řádu, stavebního řízení a řízení podle dalších zvláštních zákonů. Poskytovali jsme poradenství i orgánům státní správy.

veřejné zakázky


Nabízíme kompletní administraci veřejných zakázek na míru, a to od přípravy zadávací dokumentace až po uzavření příslušné smlouvy. Zajišťujeme rovněž komunikaci s veřejnými rejstříky a obsluhu elektronických nástrojů určených k zadávání veřejných zakázek.

GDPR (osobní údaje)


Jednou ze specializací advokátní kanceláře je nová evropská legislativa týkající se ochrany osobních údajů (GDPR). Nabízíme komplexní řešení ochrany dat, prevence i řešení bezpečnostních incidentů. Připravujeme předepsanou dokumentaci na míru živnostníkům, obchodním společnostem, sdružení, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům, úřadům veřejné správy i církevním právnickým osobám.

ochrana osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

Mgr. František Steidl, advokát, je ve vztahu ke klientovi správcem jeho osobních údajů dle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Právní titulem jejich zpracování je nejčastěji smlouva uzavřená s klientem, dále pak plnění právních povinností advokáta a oprávněný zájem advokáta vyplývající ze vztahu s klientem. Advokát zpracovává pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění smluvních i zákonných povinností advokáta a pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Podle zvláštních právních předpisů (zákon o advokacii) je vázán rovněž mlčenlivostí. Vzhledem k výše uvedeným právním titulům není ke zpracování osobních údajů zpravidla vyžadován zvlášť udělený souhlas klienta. Rozsah a druh zpracovávaných údajů se liší dle konkrétní věci, advokát však vždy dbá na to, aby zpracovával pouze osobní údaje nezbytné k výše uvedeným účelům, a to po nezbytně nutnou dobu.
 
Bezpečnost osobních údajů klienta je chráněna podle nařízení GDPR a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby. Všechny údaje jsou uchovávány v zabezpečených prostorách advokátní kanceláře. Kromě advokáta k nim mají přístup pouze jeho zaměstnance, všichni jsou vázáni mlčenlivostí ze zákona či smluvní. Advokátní kancelář využívá služeb externí účetní a IT-firmy, obě přistupují pouze k osobním údajům nezbytným pro jejich činnost a jsou smluvně zavázány k ochraně osobních údajů dle nařízení GDPR a k zachování mlčenlivosti. Advokát klientovi na žádost sdělí identitu a kontaktní údaje těchto subjektů i konkrétní rozsah jejich přístupu k osobním údajům.
 
Práva klienta (subjektu osobních údajů):
Advokát klientovi na požádání písemně sdělí, jaké osobní údaje o něm zpracovává, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Klient do nich může nahlédnout a vyžádat si jejich kopii.
Klient může kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů.
U osobních údajů, jejichž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány nad výše uvedený rámec, může klient požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování. 
V případě, kdy je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas klienta (nejde o plnění ze smlouvy, zákonných povinností advokáta ani jeho oprávněné zájmy), může klient souhlas kdykoliv odvolat, a advokát osobní údaje ihned smaže.
Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu může klient vznést námitku.
V případě potřeby přenést elektronicky uchovávané osobní údaje k jinému správci je advokát klientovi na žádost poskytne v přenositelné podobě.
Na každou podanou žádost či jiný podnět advokát klientovi odpoví do jednoho měsíce.
S případnou stížností se klient může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
close-link
| informace o odměně advokáta
Informace o odměně advokáta

Advokátní kancelář Mgr. Františka Steidla si účtuje za právní služby odměnu v souladu s platnými advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.), a to nejčastěji odměnu smluvní. Její výše, resp. způsob výpočtu je sjednán s klientem předem podle počtu hodin či jiných časových jednotek. V případě právních konzultací činí smluvní odměna dle složitosti věci částku v rozmezí od 2.000,- Kč do 4.000,- Kč za započatou hodinu. Na požádání advokát časovou odměnu klientovi písemně vyúčtuje. Při pravidelné spolupráci lze sjednat rovněž odměnu paušální. 
Není-li mezi advokátem a klientem sjednána smluvní odměna, je právní služba poskytována za mimosmluvní odměnu vypočítanou v souladu s advokátním tarifem dle počtu úkonů příslušné tarifní hodnoty. Vedle odměny náleží advokátovi rovněž náhrada za zmeškaný čas a náhrada výdajů ve smluvené či paušální výši.
Mgr. František Steidl je plátcem DPH, proto si k odměně připočítává částku dle zákonné výše této daně.
Klient má ve vztahu s advokátem postavení spotřebitele, dle platných právních předpisů se může ve sporech s ním obracet na Českou obchodní inspekci. Státní správu na úseku advokacie vykonává Česká advokátní komora.
close-link

GDPR
Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

Mgr. František Steidl, advokát, je ve vztahu ke klientovi správcem jeho osobních údajů dle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Právní titulem jejich zpracování je nejčastěji smlouva uzavřená s klientem, dále pak plnění právních povinností advokáta a oprávněný zájem advokáta vyplývající ze vztahu s klientem. Advokát zpracovává pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění smluvních i zákonných povinností advokáta a pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Podle zvláštních právních předpisů (zákon o advokacii) je vázán rovněž mlčenlivostí. Vzhledem k výše uvedeným právním titulům není ke zpracování osobních údajů zpravidla vyžadován zvlášť udělený souhlas klienta. Rozsah a druh zpracovávaných údajů se liší dle konkrétní věci, advokát však vždy dbá na to, aby zpracovával pouze osobní údaje nezbytné k výše uvedeným účelům, a to po nezbytně nutnou dobu.
 
Bezpečnost osobních údajů klienta je chráněna podle nařízení GDPR a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby. Všechny údaje jsou uchovávány v zabezpečených prostorách advokátní kanceláře. Kromě advokáta k nim mají přístup pouze jeho zaměstnance, všichni jsou vázáni mlčenlivostí ze zákona či smluvní. Advokátní kancelář využívá služeb externí účetní a IT-firmy, obě přistupují pouze k osobním údajům nezbytným pro jejich činnost a jsou smluvně zavázány k ochraně osobních údajů dle nařízení GDPR a k zachování mlčenlivosti. Advokát klientovi na žádost sdělí identitu a kontaktní údaje těchto subjektů i konkrétní rozsah jejich přístupu k osobním údajům.
 
Práva klienta (subjektu osobních údajů):
Advokát klientovi na požádání písemně sdělí, jaké osobní údaje o něm zpracovává, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Klient do nich může nahlédnout a vyžádat si jejich kopii.
Klient může kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů.
U osobních údajů, jejichž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány nad výše uvedený rámec, může klient požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování. 
V případě, kdy je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas klienta (nejde o plnění ze smlouvy, zákonných povinností advokáta ani jeho oprávněné zájmy), může klient souhlas kdykoliv odvolat, a advokát osobní údaje ihned smaže.
Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu může klient vznést námitku.
V případě potřeby přenést elektronicky uchovávané osobní údaje k jinému správci je advokát klientovi na žádost poskytne v přenositelné podobě.
Na každou podanou žádost či jiný podnět advokát klientovi odpoví do jednoho měsíce.
S případnou stížností se klient může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
close-link
| informace o odměně advokáta
Informace o odměně advokáta

Advokátní kancelář Mgr. Františka Steidla si účtuje za právní služby odměnu v souladu s platnými advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.), a to nejčastěji odměnu smluvní. Její výše, resp. způsob výpočtu je sjednán s klientem předem podle počtu hodin či jiných časových jednotek. V případě právních konzultací činí smluvní odměna dle složitosti věci částku v rozmezí od 2.000,- Kč do 4.000,- Kč za započatou hodinu. Na požádání advokát časovou odměnu klientovi písemně vyúčtuje. Při pravidelné spolupráci lze sjednat rovněž odměnu paušální. 
Není-li mezi advokátem a klientem sjednána smluvní odměna, je právní služba poskytována za mimosmluvní odměnu vypočítanou v souladu s advokátním tarifem dle počtu úkonů příslušné tarifní hodnoty. Vedle odměny náleží advokátovi rovněž náhrada za zmeškaný čas a náhrada výdajů ve smluvené či paušální výši.
Mgr. František Steidl je plátcem DPH, proto si k odměně připočítává částku dle zákonné výše této daně.
Klient má ve vztahu s advokátem postavení spotřebitele, dle platných právních předpisů se může ve sporech s ním obracet na Českou obchodní inspekci. Státní správu na úseku advokacie vykonává Česká advokátní komora.
close-link